EvanjelickýKazateľ5,18

Kazateľ 5:18

Aj to, že Boh dal nie­komu bohat­stvo a majetok a do­volil mu jesť z toho a brať podiel i radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar.


Verš v kontexte

17 Videl som teda, že dob­ré a pek­né je: jesť a piť a mať sa dob­re pri všet­kej svojej námahe, ktorou sa umára (človek) pod sln­kom po všet­ky dni svoj­ho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo to mu je údelom. 18 Aj to, že Boh dal nie­komu bohat­stvo a majetok a do­volil mu jesť z toho a brať podiel i radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar. 19 Lebo nebude mnoho mys­lieť na po­minuteľné dni svoj­ho života, pre­tože mu Boh radosťou za­mest­nával srd­ce.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Hľa, čo som ja videl: čo je dobré a čo pek­né, je to, aby jedol človek a pil a videl dob­ré vo všet­kej svojej práci, ktorou sa trudí pod sln­kom ten skrom­ný počet dní svoj­ho života, ktoré mu dal Bôh, lebo to je jeho podiel.

Evanjelický

18 Aj to, že Boh dal nie­komu bohat­stvo a majetok a do­volil mu jesť z toho a brať podiel i radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar.

Ekumenický

18 Každý človek, ktorému Boh dal bohat­stvo, po­klady, umožnil mu z toho užívať, zo­brať si podiel a radovať sa vo svojej námahe, do­stal Boží dar,

Bible21

18 Komu Bůh do­přál bo­hatství a jmění a dovo­lil mu jich užívat, ať při­jme svůj úděl a ra­duje se upro­střed svého pach­tění – vž­dyť je to Boží dar!