EvanjelickýKazateľ5,16

Kazateľ 5:16

K tomu celý život svoj strávil v tme, v mnohom smút­ku, ne­moci a mr­zutos­ti.


Verš v kontexte

15 Aj to je tiež bolest­né zlo, že cel­kom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vet­ra na­máha? 16 K tomu celý život svoj strávil v tme, v mnohom smút­ku, ne­moci a mr­zutos­ti. 17 Videl som teda, že dob­ré a pek­né je: jesť a piť a mať sa dob­re pri všet­kej svojej námahe, ktorou sa umára (človek) pod sln­kom po všet­ky dni svoj­ho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo to mu je údelom.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Aj to je šered­né zlo, že celkom tak, ako prišiel, aj odíde, a tedy jaký má užitok z toho, že pracoval do vet­ra?

Evanjelický

16 K tomu celý život svoj strávil v tme, v mnohom smút­ku, ne­moci a mr­zutos­ti.

Ekumenický

16 Po všet­ky svoje dni v tme jedával, v mnohej mr­zutos­ti, chorobe a pod­ráždenos­ti.

Bible21

16 Všech­ny své dny strávil ve tmě – v to­lika trápeních, v bo­lesti, ve zlobě!