EvanjelickýKazateľ4

Kazateľ

Šťastný, kto sa nenarodil1 A znova som videl všet­ky ú­tlaky, ktoré sa dejú pod sln­kom; videl som slzy utláčaných, a nik ich ne­potešil; násilie tr­peli z rúk svojich utláčateľov, a nik ich ne­potešil. 2 Pre­to som na­zval šťast­nejšími tých, ktorí dáv­no zo­mreli, ako živých, ktorí do­siaľ žijú. 3 Lepšie ako tým­to je tomu, ktorý sa doteraz nenarodil, lebo ne­videl ni­kdy zlý skutok, ktorý sa páše pod sln­kom. 4 A videl som, že všet­ka námaha a všetok ús­pech z práce budí žiar­livosť jed­ného proti druhému. Aj to je már­nosť a hon­ba za vet­rom. 5 Blázon si založí ruky a trávi svoje vlast­né telo. 6 Lepšie je za hr­sť po­koja ako prieh­rštie trudu a hon­by za vet­rom. Dvaja sa majú lepšie ako jeden7 A zase som videl ďalšiu már­nosť pod sln­kom: 8 Osamelý človek, ktorý ne­má ni­koho, ne­má ani syna, ani brata, jeho námaha ne­má kon­ca, ani oko sa mu ne­môže na­sýtiť bohat­stvom. Pre kohože sa na­máham a nedop­rajem si nič dob­ré? Aj to je már­nosť a úbohé za­mest­nanie. 9 Dvaja sa majú lepšie ako jeden, lebo majú od­menu za svoju námahu. 10 Lebo ak pad­nú, jeden zdvih­ne svoj­ho druha, beda však samot­nému, ak pad­ne! Ne­má druhého, čo by ho po­z­dvihol. 11 A opäť, ak dvaja ležia spolu, zo­hrejú sa; ale samot­ný, ako sa zo­hreje? 12 A ak nie­kto pre­môže jed­not­liv­ca, dvaja ob­stoja pred ním. Troj­itý po­v­raz sa ne­pre­trh­ne rých­lo. Ľudská priazeň je márnosťou13 Lepší je chudob­ný, ale múd­ry mladík, než starý, ale bláz­nivý kráľ, ktorý si nech­ce dať poradiť. 14 Lebo onen z väzenia vy­šiel a stal sa kráľom, hoci sa v chudobe narodil, keď ten­to kraľoval. 15 Videl som všet­kých živých, ktorí chodia pod sln­kom, spolu s mladíkom, ná­sled­níkom, ktorý mal na jeho mies­to na­stúpiť. 16 Nebolo kon­ca všet­kému množs­tvu tých, ktorým stál na čele, ale ne­skôr žijúci nebudú sa z neho radovať; na­ozaj aj to je már­nosť a hon­ba za vet­rom. Proti nerozvážnej reči17 Daj po­zor na svoje kroky, keď ideš do Božieho domu; lebo pri­stúpiť, aby si počúval, je lepšie, ako keď bláz­ni prinášajú obeť, lebo oni ne­vedia, že zle robia.