EvanjelickýKazateľ12,9

Kazateľ 12:9

A nad to, že Kazateľ bol múd­ry, vy­učoval aj ľud po­znaniu, uvážil, skúmal a skladal mnoho prís­loví.


Verš v kontexte

8 Már­nosť nad már­nos­ti, po­vedal Kazateľ, všet­ko je már­nosť. 9 A nad to, že Kazateľ bol múd­ry, vy­učoval aj ľud po­znaniu, uvážil, skúmal a skladal mnoho prís­loví. 10 Kazateľ sa snažil náj­sť lahod­né slová a na­písať správ­ne, prav­divé výroky.

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A nad to, čo bol Kazateľ múd­ry, ešte vy­učoval i ľud vedomos­ti a vy­zvedal a zpytoval: složil množs­tvo prís­loví.

Evanjelický

9 A nad to, že Kazateľ bol múd­ry, vy­učoval aj ľud po­znaniu, uvážil, skúmal a skladal mnoho prís­loví.

Ekumenický

9 Ok­rem toho, že Kazateľ bol mudrc, vy­učoval ľud po­znaniu, uvažoval, skúmal a usporadúval mnohé prís­lovia.

Bible21

9 Nejenže byl Kaza­tel moud­rý – své­mu vědění také učil pro­stý lid. Vy­s­le­chl, zkou­mal a také upravil mno­há přís­loví.