EvanjelickýKazateľ11

Kazateľ

Činný život1 Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho náj­deš. 2 Daj podiel sied­mim, ba ôs­mim, veď ne­vieš, aké nešťas­tie môže prísť na zem. 3 Ak sa ob­laky na­pl­nia dažďom, vy­lejú ho na zem; ak strom pad­ne na juh alebo na sever, kde strom pad­ne, tam ostane ležať. 4 Kto po­zoruje vietor, nebude ni­kdy siať, a ten, kto hľadí na ob­laky, nebude žať. 5 Ako ne­vieš, aká je ces­ta vet­ra, ako sa tvoria kos­ti v lone tehot­nej, práve tak ne­poz­náš dielo Boha, ktorý to všet­ko robí. 6 Zrána sej svoje semeno, večer nech ti ruka ne­od­počíva, lebo ne­vieš, ktorá vec sa vy­darí, táto a či tam­tá, alebo či oboje bude dob­ré. Rada mladým ľuďom7 Slad­ké je svet­lo a príjem­né je očiam vidieť sln­ko. 8 Keby nie­kto žil aj mnoho rokov, nech sa zo všet­kých raduje, ale nech pamätá na dni tem­nos­ti, lebo ich bude mnoho. Všet­ko, čo príde, je már­nosť. 9 Raduj sa, mládenec, vo svojej mlados­ti, a nech sa teší tvoje srd­ce za tvojich mladých dní. Choď po ces­tách, na ktoré ťa tiah­ne srd­ce a kam si žiadajú tvoje oči; no vedz, že Boh ťa za to všet­ko pri­vedie na súd. 10 Od­stráň mr­zutosť zo svoj­ho srd­ca, od­vráť zlo od svoj­ho tela, lebo mladosť i vek čier­nych vlasov je már­nosť.

EvanjelickýKazateľ11