EvanjelickýKazateľ10

Kazateľ

Málo zla pokazí mnoho dobrého1 {{{Jediný hriešnik skazí mnoho dob­rého. }}}Mŕt­va mucha za­sm­radí a na­kazí olej voňav­kára; málo bláz­nov­stva má pre­vahu nad múd­rosťou a cťou. 2 Múd­ry má srd­ce po svojej pravici, blázon ho má po svojej ľavici. 3 Ak je blázon aj na ces­te, chýba mu roz­um a každému hovorí, že je blázon. 4 Keď sa hnev panov­níka zdvih­ne proti tebe, ne­opúšťaj svoje mies­to; lebo mier­nosť urov­ná ťažké hriechy. Prevrátenosť vo svete5 Jes­tvuje zlo, ktoré som spozoroval pod sln­kom ako omyl, ktorý vy­chádza spred moc­nára: 6 Blázon sa do­stáva na naj­vyššie mies­ta, a bohatí musia níz­ko sedieť. 7 Videl som sluhov na koňoch, a kniežatá pešo chodili po zemi ako sluhovia. Rôzne múdre poučenia8 Kto jamu kope, pad­ne do nej, a kto rúca múr, toho uštip­ne had. 9 Kto láme kamenie, poraní sa; kto štiepa drevo, býva ohrozený. 10 Keď železo otupie, a človek nenab­rúsi os­trie, musí vy­naložiť väčšiu silu. Ale výhodou je po­užiť múd­rosť. 11 Keď had uštip­ne pred za­klínaním, za­klínač ne­má zis­ku. 12 Slová z úst múd­reho mu zís­kavajú priazeň, ale pery bláz­na po­hl­tia jeho samého. 13 Počiatok slov jeho úst je bláz­nov­stvo, koniec jeho rečí je zlé šialen­stvo. 14 Blázon má mnoho rečí, hoci ne­vie, čo bude. A kto mu po­vie, čo bude po ňom? 15 Námaha bláz­na unavuje, takže ne­vie odísť ani do mes­ta. 16 Beda ti, krajina, ak ti je kráľom dieťa a tvoje kniežatá hneď zrána hodujú. 17 Blažená si, krajina, ak ti je kráľom šľach­tic­ký syn a tvoje kniežatá stolujú v pravý čas, aby sa po­sil­nili, a nie pre opils­tvo. 18 Pre lenivosť sa pre­padáva krov, pre ochab­nutosť rúk pre­teká do domu. 19 Na po­tešenie pri­pravujú jed­lo, víno ob­veseľuje život a peniaze po­skytujú všet­ko. 20 Ani vo svojej mys­li ne­prek­línaj kráľa a vo svojej spál­ni ne­prek­línaj bohatého, lebo nebes­ké vtác­tvo roz­nies­lo by hlas a ok­ríd­len­ci pre­zradili by reč.

EvanjelickýKazateľ10