EvanjelickýKazateľ1,15

Kazateľ 1:15

Krivé ne­možno narov­nať, a čo chýba, ne­možno spočítať.


Verš v kontexte

14 Videl som všet­ko, čo sa deje pod sln­kom, a hľa - všet­ko to je már­nosť a hon­ba za vet­rom. 15 Krivé ne­možno narov­nať, a čo chýba, ne­možno spočítať. 16 Po­vedal som si: Nadobudol som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou boli v Jeruzaleme, a moje srd­ce za­kúsilo mnoho múd­ros­ti a po­znania.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 To, čo je krivé, nedá sa narov­nať, a nedos­tatok sa nedá vy­počítať.

Evanjelický

15 Krivé ne­možno narov­nať, a čo chýba, ne­možno spočítať.

Ekumenický

15 To, čo je krivé, ne­možno narov­nať, a s tým, čo chýba, ne­možno počítať.

Bible21

15 Co je křivé, se na­rovnat nedá, co chybí, se ne­dá na­hra­dit.