EvanjelickýJózua8,2

Józua 8:2

Nalož s Ajom a jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a jeho kráľom, ale ich koris­ti a dobyt­ka sa môžete zmoc­niť. Pri­prav zálohu proti mes­tu za ním.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Józu­ovi: Neboj sa a ne­strachuj! Vez­mi so sebou všetok bojový ľud, vstaň a vy­stúp do Aja. Aj­hľa, dávam ti do rúk aj­ského kráľa i s jeho ľudom, mes­tom a krajinou. 2 Nalož s Ajom a jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a jeho kráľom, ale ich koris­ti a dobyt­ka sa môžete zmoc­niť. Pri­prav zálohu proti mes­tu za ním. 3 Józua sa vy­bral so všet­kými bojov­ník­mi a vy­stúpil do Aja. Józua si vy­bral trid­saťtisíc udat­ných bojov­níkov, v noci ich po­slal

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 A učiníš mes­tu Haj i jeho kráľovi, jako si učinil Jerichu i jeho kráľovi, len že jeho korisť i jeho dobytok ulúpite pre seba. Po­stav si ú­klad mes­tu od jeho tyla.

Evanjelický

2 Nalož s Ajom a jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a jeho kráľom, ale ich koris­ti a dobyt­ka sa môžete zmoc­niť. Pri­prav zálohu proti mes­tu za ním.

Ekumenický

2 Nalož s Ajom a s jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a s jeho kráľom, ale ich cen­nos­tí a dobyt­ka sa môžete zmoc­niť. Pri­prav za mes­tom zálohu proti ne­mu.

Bible21

2 S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s Je­ri­chem a s jeho králem. Ukořis­těné zboží a do­by­tek si ale můžete ne­chat pro se­be. Vza­du za měs­tem si pro­ti ně­mu na­chys­tej zálohu.“