EvanjelickýJózua3,16

Józua 3:16

za­stavili sa vody zhora tečúce a po­stavili sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mies­te Ádám, ktoré je pri Car­táne, a tie, čo tiek­li smerom k moru Aráby, t. j. k Soľnému moru, sa pre­trh­li a ľud prešiel na­proti Jerichu.


Verš v kontexte

15 Keď tí, čo nies­li truh­lu, prišli k Jor­dánu a nohy kňazov, ktorí nies­li truh­lu, sa omočili v po­kraji vôd - Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko - 16 za­stavili sa vody zhora tečúce a po­stavili sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mies­te Ádám, ktoré je pri Car­táne, a tie, čo tiek­li smerom k moru Aráby, t. j. k Soľnému moru, sa pre­trh­li a ľud prešiel na­proti Jerichu. 17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej, pev­ne za­stali na súši upro­stred Jor­dánu a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 že sa za­stavily vody, so­stupujúce od hora, a stály jako jedna hromada na veľmi ďaleko pri mes­te Adame, ktoré leží po strane Car­tána, a tie, ktoré so­stupovaly k moru púšte, k Soľnému moru, od­tiek­li cel­kom a boly od­rezané, a ľud prešiel na mies­to naproti Jerichu.

Evanjelický

16 za­stavili sa vody zhora tečúce a po­stavili sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mies­te Ádám, ktoré je pri Car­táne, a tie, čo tiek­li smerom k moru Aráby, t. j. k Soľnému moru, sa pre­trh­li a ľud prešiel na­proti Jerichu.

Ekumenický

16 za­stavila sa voda tečúca zhora a po­stavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mes­te Ádam, ktoré je pri Car­táne. Voda, čo tiek­la smerom k moru Arába — k Soľnému moru — od­tiek­la a ľud prešiel riečis­kom na­proti Jerichu.

Bible21

16 vtom se vody při­té­kající sho­ra za­stavi­ly. Na­hro­ma­di­ly se vel­mi dale­ko od­tud, u měs­ta Adam ležícího u Ca­retánu, za­tím­co vody od­té­kající směrem k Arav­ské­mu (ne­bo­li Mrt­vé­mu) moři se dočis­ta vy­tra­ti­ly. Tak přešel lid pří­mo pro­ti Je­ri­chu.