EvanjelickýJózua23,1

Józua 23:1

Dl­hý čas po tom, čo Hos­podin dal od­počinúť Iz­rael­com od všet­kých okolitých ne­priateľov, a keď Józua bol starý a zošlý vekom,


Verš v kontexte

1 Dl­hý čas po tom, čo Hos­podin dal od­počinúť Iz­rael­com od všet­kých okolitých ne­priateľov, a keď Józua bol starý a zošlý vekom, 2 zvolal celý Iz­rael, jeho starších, predákov, sud­cov a úrad­níkov a po­vedal: Ja som už starý a zošlý vekom, 3 ale vy ste videli všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, všet­kým tým­to národom pred vami, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojoval za vás.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po mnohých dňoch, po tom, čo dal Hos­podin Iz­raelovi od­počinutie od všet­kých ich ne­priateľov na­okolo, a keď už bol Jozua starý, sošlý vekom,

Evanjelický

1 Dl­hý čas po tom, čo Hos­podin dal od­počinúť Iz­rael­com od všet­kých okolitých ne­priateľov, a keď Józua bol starý a zošlý vekom,

Ekumenický

1 Od­vtedy, čo Hos­podin dal Iz­raelitom, aby si od­počinuli od všet­kých okolitých ne­priateľov, uplynulo mnoho času. Jozua ako starec v pokročilom veku

Bible21

1 Hos­po­din už dlouho do­přával Iz­rae­li odpoči­nek ode všech okolních ne­přá­tel. Jo­zue, stařec pokroči­lého věku,