EvanjelickýJózua22,6

Józua 22:6

Józua ich požeh­nal a pre­pus­til a oni od­išli do svojich stanov.


Verš v kontexte

5 Len snaživo za­chovávaj­te pri­kázanie a zákon, čo vám nariadil Hos­podinov služob­ník Mojžiš, aby ste milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a chodili po Jeho ces­tách, za­chovávali Jeho pri­kázanie a Jemu slúžili celým srd­com a celou dušou. 6 Józua ich požeh­nal a pre­pus­til a oni od­išli do svojich stanov. 7 Polo­vici kmeňa Menašše dal Mojžiš podiel v Bášáne; druhej polo­vici dal Józua podiel s ich brat­mi za Jor­dánom na západe. Aj ich Józua požeh­nal, keď ich pre­púšťal do ich stanov

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 Tak tedy ich požeh­nal Jozua a pre­pus­til ich, a od­išli do svojich stánov.

Evanjelický

6 Józua ich požeh­nal a pre­pus­til a oni od­išli do svojich stanov.

Ekumenický

6 Jozua ich požeh­nal, pre­pus­til a oni od­išli do svojich stanov.

Bible21

6 Nato jim Jo­zue požeh­nal, pro­pustil je a oni se vy­da­li do­mů.