EvanjelickýJózua18,16

Józua 18:16

po­tom hranica zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží na­proti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refáov­cov, zo­stupuje do údolia hin­nóm­skeho, južne od hrebeňa Jebúsej­cov, a zo­stupuje ku prameňu Rógel.


Verš v kontexte

15 Južná strana začína na okraji Kir­jat-Jeárímu a po­tom vy­bieha na západ až po vody prameňa Nef­tóachu; 16 po­tom hranica zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží na­proti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refáov­cov, zo­stupuje do údolia hin­nóm­skeho, južne od hrebeňa Jebúsej­cov, a zo­stupuje ku prameňu Rógel. 17 Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, ďalej vy­bieha ku Gelilótu na­proti vý­stupu Adum­mím, zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

16 Po­tom so­stupovala hranica ku kon­cu vr­chu, ktorý je pred dolinou Ben­hin­noma, ktorá je v údolí Refaim, na sever, a so­stupovala do doliny Hin­nom ku strane Jebuzeja na juh a od­tiaľ sostupovala do Én-rogel.

Evanjelický

16 po­tom hranica zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží na­proti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refáov­cov, zo­stupuje do údolia hin­nóm­skeho, južne od hrebeňa Jebúsej­cov, a zo­stupuje ku prameňu Rógel.

Ekumenický

16 Hranica ďalej zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží oproti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refájov, zo­stupuje do hin­nóm­skeho údolia južne od hrebeňa Jebúsejov a zo­stupuje k prameňu Rógel.

Bible21

16 Hranice po­tom klesá k úpatí hory sto­jící před údo­lím Ben-hi­nom, na se­verní straně údo­lí Refaim. Po­tom se­stu­puje údo­lím Hi­nom ke skalní­mu hře­beni Je­bu­sej­ců na jihu a do­lů k En-roge­lu.