EvanjelickýJózua18,11

Józua 18:11

A pri­padol lós na kmeň Ben­jamín podľa jeho čeľadí. Jeho vy­losované územie pad­lo medzi po­tom­kov Júdových a Jozefových.


Verš v kontexte

10 Józua im hodil lós pred Hos­podinom v Šíle a roz­delil tam krajinu Iz­rael­com podľa ich čeľadí. 11 A pri­padol lós na kmeň Ben­jamín podľa jeho čeľadí. Jeho vy­losované územie pad­lo medzi po­tom­kov Júdových a Jozefových. 12 Na sever­nej strane hranica začína pri Jor­dáne, po­tom stúpa sever­ne od hrebeňa jerišs­ké ho, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí v púšti pri Bét-Ávene;

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

11 A vy­šiel hore los po­kolenia synov Ben­jaminových po ich čeľadiach. A územie ich losu vy­šlo medzi synov Júdových a medzi synov Jozefových.

Evanjelický

11 A pri­padol lós na kmeň Ben­jamín podľa jeho čeľadí. Jeho vy­losované územie pad­lo medzi po­tom­kov Júdových a Jozefových.

Ekumenický

11 Pr­vý lós padol na kmeň Ben­jamínov­cov podľa ich rodov. Jeho vy­losované územie je medzi územím Júdových a Jozefových po­tom­kov.

Bible21

11 První los vy­šel na poko­lení Ben­jamín pro je­jich ro­dy. Území, které jim lo­sem připadlo, leží mezi syny Ju­dový­mi a syny Josefový­mi.