EvanjelickýJózua12,5

Józua 12:5

panoval nad vr­chom Cher­món a nad Sal­chou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrij­cov a Maachán­cov a nad pol Gileádom až po územie chešbón­skeho kráľa Síchóna.


Verš v kontexte

4 k tomu územie bášán­skeho kráľa Óga, ktorý zo­stal z Refáov­cov a býval v Aštaróte a v Ed­rei, 5 panoval nad vr­chom Cher­món a nad Sal­chou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrij­cov a Maachán­cov a nad pol Gileádom až po územie chešbón­skeho kráľa Síchóna. 6 Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raela ich po­bili. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 a panoval na vr­chu Her­mone a v Sal­che a celom Bázane až po územie Gešúrov a Maachátov a až do polovice Gileáda, hranice to Síchona, kráľa Chešbona.

Evanjelický

5 panoval nad vr­chom Cher­món a nad Sal­chou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrij­cov a Maachán­cov a nad pol Gileádom až po územie chešbón­skeho kráľa Síchóna.

Ekumenický

5 ov­ládal po­horie Cher­món, Sal­chu i celý Bášan až po územie Gešúrejov a Maachánčanov, nad polo­vicou Gileádu až po územie chešbón­skeho kráľa Síchona.

Bible21

5 a ovládal horu Her­mon, Sal­chu i ce­lý Bášan až po gešur­ské a maa­chatské po­mezí a také po­lovi­nu Gi­leá­du hraničícího se Si­cho­nem, králem Cheš­bo­nu.