EvanjelickýJózua11,23

Józua 11:23

Tak­to Józua ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi, a Józua dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho čias­t­ku; a krajina mala po­koj od voj­ny.


Verš v kontexte

21 V ten čas prišiel Józua a vy­kynožil Anákov­cov z po­horia, z Cheb­rónu, Debíru, Anábu, z celého Jud­ského po­horia a z celého Iz­rael­ského po­horia; na nich i na ich mes­tách vy­konal Józua kliat­bu. 22 Z Anákov­cov nezos­tal v Iz­raeli ni­kto; len v Gaze, v Gate a v Ašdóde sa za­chovali. 23 Tak­to Józua ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi, a Józua dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho čias­t­ku; a krajina mala po­koj od voj­ny.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

23 A tedy vzal Jozua celú zem podľa všet­kého toho, čo hovoril Hos­podin Mojžišovi, a Jozua ju dal Iz­raelovi do dedičs­tva podľa ich údelov po ich po­koleniach. A tak mala zem po­koj od voj­ny.

Evanjelický

23 Tak­to Józua ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi, a Józua dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho čias­t­ku; a krajina mala po­koj od voj­ny.

Ekumenický

23 Jozua teda ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho podiel. Krajina mala po­koj od voj­ny.

Bible21

23 Tak Jo­zue za­bral ce­lou zem, přes­ně jak Hos­po­din ře­kl Mo­jžíšovi. Jo­zue ji po­tom dal Iz­rae­li za dě­dictví pod­le je­jich kmenových podílů. Země teh­dy odpoči­nu­la od válek.