EvanjelickýJózua1,3

Józua 1:3

Vám som dal každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, ako som po­vedal Mojžišovi;


Verš v kontexte

2 Mojžiš, môj služob­ník, zo­mrel. Pre­to teraz vstaň, prej­di cez ten­to Jor­dán - ty i všetok ten­to ľud - do krajiny, ktorú dávam Iz­rael­com. 3 Vám som dal každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, ako som po­vedal Mojžišovi; 4 od púšte a Libanonu až po Veľrieku, po rieku Euf­rat, celá krajina Chetej­cov, až po Veľké more na západe sln­ka bude vaším územím.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi,

Evanjelický

3 Vám som dal každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, ako som po­vedal Mojžišovi;

Ekumenický

3 Dal som vám všet­ko, na čo stúpi vaša noha, ako som to po­vedal Mojžišovi.

Bible21

3 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, jsem vám dal, jak jsem slí­bil Mo­jžíšovi.