EvanjelickýJózua1,2

Józua 1:2

Mojžiš, môj služob­ník, zo­mrel. Pre­to teraz vstaň, prej­di cez ten­to Jor­dán - ty i všetok ten­to ľud - do krajiny, ktorú dávam Iz­rael­com.


Verš v kontexte

1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša pre­hovoril Hos­podin k Mojžišov­mu služob­níkovi Józu­ovi, synovi Núnov­mu, tak­to: 2 Mojžiš, môj služob­ník, zo­mrel. Pre­to teraz vstaň, prej­di cez ten­to Jor­dán - ty i všetok ten­to ľud - do krajiny, ktorú dávam Iz­rael­com. 3 Vám som dal každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, ako som po­vedal Mojžišovi;

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Mojžiš, môj služob­ník zo­mrel; pre­to teraz vstaň a prejdi cez tento Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do zeme, ktorú im ja dám, synom Iz­raelovým.

Evanjelický

2 Mojžiš, môj služob­ník, zo­mrel. Pre­to teraz vstaň, prej­di cez ten­to Jor­dán - ty i všetok ten­to ľud - do krajiny, ktorú dávam Iz­rael­com.

Ekumenický

2 Môj služob­ník Mojžiš zo­mrel. Vstaň teda, prej­di cez Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do krajiny, ktorú dávam Iz­raelitom.

Bible21

2 „­Mo­jžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spo­lu se vším tím­to li­dem zde přejdi Jordán do země, kte­rou dávám synům Iz­rae­le.