EvanjelickýJózua1,12

Józua 1:12

Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menašše Józua po­vedal:


Verš v kontexte

11 Prej­dite táborom a pri­kážte ľudu: Na­chys­taj­te si po­travu, lebo po troch dňoch prej­dete cez ten­to Jor­dán, aby ste vošli a za­brali krajinu, ktorú vám teraz Hos­podin, váš Boh, dáva do vlast­níc­tva. 12 Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menašše Józua po­vedal: 13 Pamätaj­te na slovo, ktoré vám pri­kázal služob­ník Hos­podinov Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, pri­praví vám od­počinok a dá vám túto krajinu.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho po­vedal Jozua:

Evanjelický

12 Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menašše Józua po­vedal:

Ekumenický

12 Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho Jozua po­vedal:

Bible21

12 Poko­lení Ru­benovu, Gádovu a po­lovině Mana­se­sova kmene Jo­zue ře­kl: