EvanjelickýJonáš1

Jonáš

Prorokovo povolanie, neposlušnosť a trest1 Slovo Hos­podinovo za­znelo Jonášovi, synovi Amitajov­mu, tak­to: 2 Vstaň, choď do veľkého mes­ta Ninive a káž proti ne­mu, lebo ich nešľachet­nosť vy­stúpila predo mňa. 3 Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hos­podina do Taršíša; od­išiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, za­platil ces­tov­né, vy­stúpil na ňu, aby od­išiel s nimi spred Hos­podina do Taršíša. 4 Ale Hos­podin spus­til veľký vietor na more, takže sa strh­la veľká búr­ka a lodi hrozilo stros­kotanie. 5 Námor­níci do­stali strach a každý volal na svoj­ho boha; po­hádzali do mora ná­klad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili ľahšou. Ale Jonáš zo­stúpil do vnút­ra lode, ľahol si a tvrdo za­spal. 6 Pri­stúpil k nemu veliteľ po­sád­ky a po­vedal: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svoj­mu Bohu, azda sa Boh roz­pomenie na nás, a nezahynieme. 7 Vraveli si jeden druhému: Nože, losuj­me, aby sme sa do­zvedeli, pre koho nás stih­lo toto nešťas­tie. Po­tom losovali a lós padol na Jonáša. 8 Pýtali sa ho teda: Nože nám po­vedz, pre koho nás stih­lo toto nešťas­tie. Aké je tvoje po­volanie a od­kiaľ si? Kde je tvoja vlasť a z akého národa po­chádzaš? 9 On im od­povedal: Som Heb­rejec a vzývam Hos­podina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. 10 Vtedy sa tí mužovia náram­ne preľak­li a po­vedali mu: Čo si to urobil? Tí mužovia totiž vedeli, že uteká pred Hos­podinom, lebo im to po­vedal. 11 Po­tom mu riek­li: Čo máme urobiť s tebou, aby sa more pod nami utíšilo? Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi. 12 On im od­povedal: Chyťte ma a hoďte do mora, a ono sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strh­la táto veľká búr­ka nad vami. 13 Tí mužovia však ve­slovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale ne­moh­li, lebo more sa proti nim čoraz väčšmi búrilo. 14 Po­tom volali na Hos­podina: Ach, Hos­podine, nedaj nám za­hynúť pre život toh­to muža a ne­uvaľ na nás ne­vin­ne preliatu krv. Lebo Ty, Hos­podine, si urobil, ako sa Ti páčilo. 15 Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a ono pre­stalo zúriť. 16 Tu mužov za­chvátil ne­smier­ny strach pred Hos­podinom, i obetovali Mu obeť a za­viazali sa sľub­mi.

EvanjelickýJonáš1