EvanjelickýJoel4,3

Joel 4:3

a o môj ľud žrebovali. Chlap­ca dávali za ne­vies­t­ku a dievča predávali za víno, a tak pili.


Verš v kontexte

2 zhromaždím všet­ky národy, za­vediem ich do údolia Jóšáfát, a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičs­tvo, pre Iz­rael, pre­tože ho rozp­týlili medzi po­hanov, moju krajinu si roz­delili 3 a o môj ľud žrebovali. Chlap­ca dávali za ne­vies­t­ku a dievča predávali za víno, a tak pili. 4 Čo ste vy pre mňa, Týrus a Sidon i všet­ky ob­las­ti Filištín­ska? Chcete mi od­platiť za nejaký čin? Ak chcete niečo vy­konať proti mne, rých­lo vrátim na vaše hlavy vaše výčiny.

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

3 a o môj ľud žrebovali. Chlap­ca dávali za ne­vies­t­ku a dievča predávali za víno, a tak pili.

Ekumenický

3 a o môj ľud žrebovali. Chlap­ca dávali za ne­vies­t­ku a dievča predávali za víno, aby moh­li piť.

Bible21

3 a losova­li o můj lid. Chlapce za ne­věstku nabíze­lia za víno pla­ti­li dívkami, aby se na­pi­li.