EvanjelickýJoel2,12

Joel 2:12

Teraz však - znie výrok Hos­podinov - vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom!


Verš v kontexte

11 Hos­podin vy­dá hlas pred svojím voj­skom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a moc­ný je ten, čo spl­ní Jeho slovo. Lebo veľký je deň Hos­podinov a pre­hroz­ný. Kto ho môže zniesť? 12 Teraz však - znie výrok Hos­podinov - vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom! 13 Roz­trh­nite si srd­cia, a nie šaty, vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a hoj­ný v milos­ti, lebo Mu je ľúto spôsobiť po­hromu.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale aj teraz ešte hovorí Hos­podin: Ob­ráťte sa ku mne celým svojím srd­com, a to v pôs­te, plači a v náreku.

Evanjelický

12 Teraz však - znie výrok Hos­podinov - vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom!

Ekumenický

12 Teraz však — znie výrok Hos­podina — vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom!

Bible21

12 A pro­to ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně ce­lým srd­cem svým, s po­stem, pláčem a truch­lením!