EvanjelickýJoel2,11

Joel 2:11

Hos­podin vy­dá hlas pred svojím voj­skom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a moc­ný je ten, čo spl­ní Jeho slovo. Lebo veľký je deň Hos­podinov a pre­hroz­ný. Kto ho môže zniesť?


Verš v kontexte

10 Zem sa za­trasie pred nimi, nebesá sa za­chvejú; sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas. 11 Hos­podin vy­dá hlas pred svojím voj­skom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a moc­ný je ten, čo spl­ní Jeho slovo. Lebo veľký je deň Hos­podinov a pre­hroz­ný. Kto ho môže zniesť? 12 Teraz však - znie výrok Hos­podinov - vráťte sa ku mne celým srd­com a pôs­tom, plačom a nárekom!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A Hos­podin vy­dá svoj hlas pred svojím voj­skom, pre­tože jeho tábor bude veľmi veliký; lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude moc­ný. Lebo deň Hos­podinov bude veľký a strašný veľmi, a kto ho znesie?!

Evanjelický

11 Hos­podin vy­dá hlas pred svojím voj­skom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a moc­ný je ten, čo spl­ní Jeho slovo. Lebo veľký je deň Hos­podinov a pre­hroz­ný. Kto ho môže zniesť?

Ekumenický

11 Hos­podin vy­dá po­vel svoj­mu voj­sku, lebo jeho tábor je veľmi veľký a moc­ní sú tí, čo spl­nia jeho roz­kaz. Pre­to je deň Hos­podina veľký a veľmi hroz­ný. Kto ho môže zniesť?

Bible21

11 Hos­po­din sám pak burácív če­le své armády;jeho tá­bor je obrovský, řipraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hroz­ný je Hos­po­dinův den! Kdo jej může snést?