EvanjelickýJób9,10

Jób 9:10

Veľké, až ne­vys­pytateľné veci činí, i bez­počet­né divy.


Verš v kontexte

9 On učinil Veľký voz i Ori­on, Plejády i súh­vez­dia južnej ob­lohy. 10 Veľké, až ne­vys­pytateľné veci činí, i bez­počet­né divy. 11 Pre­chádza pop­ri mne, ja Ho však ne­vidím, keď ide okolo, ani Ho nez­badám.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý činí veliké veci ne­vyz­pytateľné a pre­podiv­né a tak mnohé, že im neni počtu.

Evanjelický

10 Veľké, až ne­vys­pytateľné veci činí, i bez­počet­né divy.

Ekumenický

10 On koná také veľkolepé veci a ne­spočet­né ob­divuhod­né skut­ky, že sa nedajú pre­skúmať.

Bible21

10 On koná věci ve­liké a tajemné, jeho zá­zra­ky jsou ne­sčetné.