EvanjelickýJób1,22

Jób 1:22

Pri tom všet­kom Jób ne­zhrešil a ne­spáchal nič urážlivé proti Bohu.


Verš v kontexte

20 Vtedy Jób vstal, roz­tr­hol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, po­klonil sa 21 a po­vedal: Na­hý som vy­šiel zo života mat­ky a na­hý sa tam na­vrátim; Hos­podin dal, Hos­podin aj vzal, nech je požeh­nané meno Hos­podinovo. 22 Pri tom všet­kom Jób ne­zhrešil a ne­spáchal nič urážlivé proti Bohu.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 V tom vo všet­kom ne­zhrešil Job a ne­pri­vlast­nil Bohu ničoho nerozum­ného.

Evanjelický

22 Pri tom všet­kom Jób ne­zhrešil a ne­spáchal nič urážlivé proti Bohu.

Ekumenický

22 Keď sa toto všet­ko dialo, Jób ne­zhrešil a ne­prisúdil Bohu nič nenáležité.

Bible21

22 V tom ve všem Job ne­zhřešil a ne­obvi­nil Boha z niče­ho špatného.