EvanjelickýJeremiáš28,10

Jeremiáš 28:10

Vtedy vzal prorok Chanan­ja jar­mo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho.


Verš v kontexte

9 U proroka, ktorý prorokuje po­koj, spoz­ná sa (len) pri spl­není proroc­kého slova, že Hos­podin na­ozaj po­slal toho proroka. 10 Vtedy vzal prorok Chanan­ja jar­mo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho. 11 A Chanan­ja po­vedal v prítom­nos­ti všet­kého ľudu: Tak­to vraví Hos­podin: Podob­ne do dvoch rokov zlámem jar­mo babylon­ského kráľa Nebúkad­necara zo šije všet­kých národov. Nato prorok Jeremiáš od­išiel svojou ces­tou.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy vzal prorok Chananiáš jar­mo so šije proroka Jeremiáša a polámal ho.

Evanjelický

10 Vtedy vzal prorok Chanan­ja jar­mo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho.

Ekumenický

10 Vtedy prorok Chanan­ja vzal jar­mo zo šije proroka Jeremiáša a zlámal ho.

Bible21

10 Nato pro­rok Chananiáš se­jmul jho z šíje pro­roka Je­re­miáše a zlá­mal ho.