EvanjelickýJeremiáš17,24

Jeremiáš 17:24

Ale ak ma na­ozaj po­slúch­nete - znie výrok Hos­podinov - nebudete nosiť bremená do brán toh­to mes­ta v deň sviatočného od­počin­ku a nebudete v ňom konať nijakú prácu,


Verš v kontexte

23 Oni však ne­pos­lúch­li a ne­na­klonili si ucho, ale boli tvrdo­hlaví, takže ne­pos­lúch­li a ne­prijali výs­trahu. 24 Ale ak ma na­ozaj po­slúch­nete - znie výrok Hos­podinov - nebudete nosiť bremená do brán toh­to mes­ta v deň sviatočného od­počin­ku a nebudete v ňom konať nijakú prácu, 25 po­tom budú vchádzať bránami toh­to mes­ta králi a kniežatá, ktorí sedia na tróne Dávidovom, ktorí jaz­dia na vozoch a koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdu a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude obývané naveky.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale stane sa, ak budete na­ozaj počúvať na mňa, hovorí Hos­podin, aby ste ne­vnášali bremena bránami tohoto mes­ta v sobot­ný deň a aby ste svätili sobot­ný deň, tak aby ste nekonali v ňom nijakej práce,

Evanjelický

24 Ale ak ma na­ozaj po­slúch­nete - znie výrok Hos­podinov - nebudete nosiť bremená do brán toh­to mes­ta v deň sviatočného od­počin­ku a nebudete v ňom konať nijakú prácu,

Ekumenický

24 Ak ma budete počúvať — znie výrok Hos­podina — a v deň sobot­ného od­počin­ku nebudete vy­nášať bremená cez brány toh­to mes­ta, deň sobot­ného od­počin­ku aj za­svätíte a nebudete v ňom konať nijakú prácu,

Bible21

24 Pokud mě ale oprav­du po­s­lech­nete, praví Hos­po­din, a přestanete v so­bo­tu přinášet do bran to­ho­to měs­ta nákla­dy, pokud bu­dete svě­tit so­botní den a ne­bu­dete v něm dělat žádnou práci,