EvanjelickýJeremiáš1,2

Jeremiáš 1:2

ktorému za­znelo slovo Hos­podinovo za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Amónov­ho, v trinás­tom roku jeho panovania,


Verš v kontexte

1 Slová Jeremiáša, syna Chil­kiju, z kňaz­skej rodiny v Anatóte v krajine Ben­jamín, 2 ktorému za­znelo slovo Hos­podinovo za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Amónov­ho, v trinás­tom roku jeho panovania, 3 a po­tom za dní jud­ského kráľa Jójákíma, syna Joziášov­ho, až do kon­ca jedenás­teho roku jud­ského kráľa Cid­kiju, syna Joziášov­ho, až do od­vlečenia Jeruzalema do zajatia v piatom mesiaci.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ku ktorému sa stalo slovo Hos­podinovo za dní Joziáša, syna Amonov­ho, jud­ského kráľa, v trinás­tom roku jeho kraľovania,

Evanjelický

2 ktorému za­znelo slovo Hos­podinovo za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Amónov­ho, v trinás­tom roku jeho panovania,

Ekumenický

2 Hos­podin k nemu pre­hovoril v dňoch jud­ského kráľa Joziáša, Amónov­ho syna, v trinástom roku jeho vlády

Bible21

2 Ve třináctém roce vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova, do­stal slovo Hos­po­di­novo