EvanjelickýJeremiáš1,18

Jeremiáš 1:18

Aj­hľa, dnes urobil som ťa opev­neným mes­tom, želez­ným stĺpom, bron­zovou hrad­bou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny.


Verš v kontexte

17 Ty si však pod­páš bed­rá, po­vs­taň a hovor im všet­ko, čo ti pri­kážem. Ne­maj strach pred nimi, aby som ti ja ne­na­hnal strachu pred nimi. 18 Aj­hľa, dnes urobil som ťa opev­neným mes­tom, želez­ným stĺpom, bron­zovou hrad­bou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. 19 A budú brojiť proti tebe, ale ne­premôžu ťa, lebo ja som s tebou - znie výrok Hos­podinov - aby som ťa vy­slobodil.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A ja, hľa, dal som ťa dnes za ohradené mes­to a za želez­ný stĺp a za medené múry proti celej zemi, p­roti kráľom Jud­ska, p­roti jeho kniežatám, p­roti jeho kňazom a p­roti ľudu zeme.

Evanjelický

18 Aj­hľa, dnes urobil som ťa opev­neným mes­tom, želez­ným stĺpom, bron­zovou hrad­bou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny.

Ekumenický

18 Po­zri, ja som ťa dnes urobil opev­neným mes­tom, želez­ným stĺpom a bron­zovou hrad­bou proti celej krajine, proti kráľom Jud­ska a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny.

Bible21

18 Hle, dnes jsem tě uči­nil opevněným měs­tem, že­lez­ným slou­pem a bronzovou hrad­bou pro­ti ce­lé jud­ské zemi – pro­ti jejím králům, jejím vel­možům, jejím kněžím i její­mu li­du.