EvanjelickýJán2,11

Ján 2:11

Evanjelium podľa Jána

Toto znamenie v Káne Galilej­skej bolo pr­vé, ktoré Ježiš urobil a vy­javil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.


Verš v kontexte

10 a po­vedal mu: Každý človek podáva najprv dob­ré víno, a keď si (hos­tia) už upili, (dá) horšie, ty si však za­choval dob­ré víno až do­siaľ. 11 Toto znamenie v Káne Galilej­skej bolo pr­vé, ktoré Ježiš urobil a vy­javil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci. 12 Po­tom zišli do Kafar­nau­mu On, Jeho mat­ka a bratia i učeníci a zo­stali tam nie­koľko dní.

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Ten­to počiatok divov učinil Ježiš v Galilej­skej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho.

Evanjelický

11 Toto znamenie v Káne Galilej­skej bolo pr­vé, ktoré Ježiš urobil a vy­javil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.

Ekumenický

11 Ten­to začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilej­skej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.

Bible21

11 Toto Ježíš udělal v Káně Ga­li­lej­ské jako počá­tek svých zá­zraků. Teh­dy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěři­li.