EvanjelickýJán1,41

Ján 1:41

Evanjelium podľa Jána

Ten­to našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v pre­klade značí Po­mazaný (čiže Kris­tus),


Verš v kontexte

40 Jed­ným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a na­sledovali Ježiša, bol On­drej, brat Šimona Pet­ra. 41 Ten­to našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v pre­klade značí Po­mazaný (čiže Kris­tus), 42 a pri­viedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš po­zrel naňho, po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter .

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol An­drej, brat Šimona Pet­ra.

Evanjelický

41 Ten­to našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v pre­klade značí Po­mazaný (čiže Kris­tus),

Ekumenický

41 Ten našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Po­mazaný.

Bible21

41 Ten jako první nale­zl svého bra­t­ra Ši­mo­na. Ře­kl mu: „Naš­li jsme Mesiáše!“ (což je v překla­du Kri­stus)