EvanjelickýJakubov2,14

Jakubov 2:14

Čo je plat­né, bratia moji, keď nie­kto po­vie, že má vieru, ale ne­má skut­ky? Či ho (takáto) viera môže spasiť?


Verš v kontexte

13 Lebo ne­milo­sr­d­ný bude súd nad tým, kto ne­pre­ukazoval milo­sr­den­stvo; milo­sr­den­stvo ne­má strach pred súdom. 14 Čo je plat­né, bratia moji, keď nie­kto po­vie, že má vieru, ale ne­má skut­ky? Či ho (takáto) viera môže spasiť? 15 Ak brat alebo ses­tra ne­má odev a nedos­táva sa im den­ný po­krm,

späť na Jakubov, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Čo to pros­peje, moji bratia, keď nie­kto hovorí, že má vieru, a ne­má skut­kov? Či ho azda tá viera môže spasiť?

Evanjelický

14 Čo je plat­né, bratia moji, keď nie­kto po­vie, že má vieru, ale ne­má skut­ky? Či ho (takáto) viera môže spasiť?

Ekumenický

14 Čo osoží, bratia moji, ak nie­kto hovorí, že má vieru, ale ne­má skut­ky? Či ho môže taká viera spasiť?

Bible21

14 K če­mu to je, bratři mo­ji, když někdo tvrdí, že má ví­ru, ale ne­pro­je­vuje se to skutky? Copak ho ta­ková ví­ra za­chrání?