EvanjelickýJakubov1,5

Jakubov 1:5

Ak sa nie­komu z vás nedos­táva múd­rosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý pros­to a ochot­ne dáva všet­kým, a do­stane sa mu jej.


Verš v kontexte

4 Ale vy­trvalosť nech je do­konalá v skut­ku, aby ste boli do­konalí a celí bez úhony, aby ste v ničom ne­mali nedos­tatok. 5 Ak sa nie­komu z vás nedos­táva múd­rosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý pros­to a ochot­ne dáva všet­kým, a do­stane sa mu jej. 6 Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania. Lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, ktorú vietor unáša a zmieta.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A jest­li sa nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí od Boha, ktorý dáva pros­te všet­kým a ne­vyčituje, a bude mu daná.

Evanjelický

5 Ak sa nie­komu z vás nedos­táva múd­rosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý pros­to a ochot­ne dáva všet­kým, a do­stane sa mu jej.

Ekumenický

5 Ak sa však nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí Boha, ktorý dáva šted­ro a bez výčitiek, a do­stane ju.

Bible21

5 Schází-li něko­mu z vás moud­rost, ať žádá Bo­ha, a ten mu ji dá – je pře­ce štědrý ke všem a bez výhrad!