EvanjelickýJakubov1,3

Jakubov 1:3

vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vy­trvalosť.


Verš v kontexte

2 Bratia moji, po­kladaj­te si za naj­väčšiu radosť, že prišli na vás roz­ličné po­kúšania, 3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vy­trvalosť. 4 Ale vy­trvalosť nech je do­konalá v skut­ku, aby ste boli do­konalí a celí bez úhony, aby ste v ničom ne­mali nedos­tatok.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 vediac, že do­kázanosť vašej viery pôsobí tr­pez­livosť.

Evanjelický

3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vy­trvalosť.

Ekumenický

3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.

Bible21

3 Ví­te pře­ce, že zkoušení vaší ví­ry přináší vy­trva­lost.