EvanjelickýJakubov1,2

Jakubov 1:2

Bratia moji, po­kladaj­te si za naj­väčšiu radosť, že prišli na vás roz­ličné po­kúšania,


Verš v kontexte

1 Jakub, služob­ník Boha a Pána Ježiša Kris­ta: po­zdrav dvanás­tim kmeňom v dia­spore. 2 Bratia moji, po­kladaj­te si za naj­väčšiu radosť, že prišli na vás roz­ličné po­kúšania, 3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vy­trvalosť.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Po­važuj­te to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôz­nych po­kušení

Evanjelický

2 Bratia moji, po­kladaj­te si za naj­väčšiu radosť, že prišli na vás roz­ličné po­kúšania,

Ekumenický

2 Bratia moji, maj­te z toho iba radosť, keď prídu na vás roz­ličné skúšky,

Bible21

2 Měj­te z toho jen ra­dost, bratři mo­ji, kdyko­li upadá­te do různých zkoušek.