EvanjelickýJakubov1,1

Jakubov 1:1

Jakub, služob­ník Boha a Pána Ježiša Kris­ta: po­zdrav dvanás­tim kmeňom v dia­spore.


Verš v kontexte

1 Jakub, služob­ník Boha a Pána Ježiša Kris­ta: po­zdrav dvanás­tim kmeňom v dia­spore. 2 Bratia moji, po­kladaj­te si za naj­väčšiu radosť, že prišli na vás roz­ličné po­kúšania, 3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vy­trvalosť.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Jakob, Boha a Pána Ježiša Kris­ta sluha, dvanás­tim po­koleniam, ktoré sú v dia­spore, posiela pozdravenie.

Evanjelický

1 Jakub, služob­ník Boha a Pána Ježiša Kris­ta: po­zdrav dvanás­tim kmeňom v dia­spore.

Ekumenický

1 Jakub, služob­ník Boha a Pána Ježiša Kris­ta, po­siela po­zdrav dvanás­tim kmeňom v diaspóre.

Bible21

1 Ja­kub, služebník Boha a Pá­na Ježíše Krista, zdraví dvanáct poko­lení v di­aspoře.