EvanjelickýIzaiáš57,6

Izaiáš 57:6

pri hlad­kých kameňoch v dolinách máš svoj diel, ony, ony sú tvojím údelom; aj im si vy­lievala svoje úliat­by , prinášala obet­ný dar. Či sa mám s tým upokojiť?


Verš v kontexte

5 Vy, čo sa roz­paľujete vášňou medzi mod­lár­skymi dub­mi, pod každým zeleným stromom, ktorí za­bíjate deti v údoliach pod skal­nými útes­mi; 6 pri hlad­kých kameňoch v dolinách máš svoj diel, ony, ony sú tvojím údelom; aj im si vy­lievala svoje úliat­by , prinášala obet­ný dar. Či sa mám s tým upokojiť? 7 Na vr­chu vy­sokom a vy­výšenom stavala si svoje ležad­lo; aj tam si vy­stupovala obetovať zábit­nú obeť.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

6 Na hlad­kých kameňoch potočných máš svoj podiel; tie, tie sú tvojím údelom, lebo veď aj im vy­lievaš liatu obeť, obetuješ obil­ný dar! Či by som sa mal azda tým po­tešiť?

Evanjelický

6 pri hlad­kých kameňoch v dolinách máš svoj diel, ony, ony sú tvojím údelom; aj im si vy­lievala svoje úliat­by , prinášala obet­ný dar. Či sa mám s tým upokojiť?

Ekumenický

6 Medzi vy­hladenými kameňmi údolia je tvoja čias­t­ka, ony sú tvojím podielom. Aj im si vy­lievala nápojovú obetu, prinášala po­kr­movú obetu. V tom mám náj­sť po­tešenie?

Bible21

6 Mezi balva­ny v roklích na­jdeš svůj úděl, právě ony bu­dou tvým osudem. Vždyť právě jim vy­léváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak mě tyto věci ob­měkčí?