EvanjelickýIzaiáš45,19

Izaiáš 45:19

Nehovoril som v skrytos­ti na tem­nom mies­te zeme. Jákobov­mu po­tom­stvu som ne­povedal: Hľadaj­te ma v práz­dnote! Ja, Hos­podin, hovorím prav­du, zves­tujem oprav­divo.


Verš v kontexte

18 Tak­to vraví Hos­podin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvár­nil zem a ustanovil ju, On ju založil; - ne­stvoril ju na to, aby os­tala pus­tou, ale pri­pravil ju na bývanie: Ja som Hos­podin, a nieto iného. 19 Nehovoril som v skrytos­ti na tem­nom mies­te zeme. Jákobov­mu po­tom­stvu som ne­povedal: Hľadaj­te ma v práz­dnote! Ja, Hos­podin, hovorím prav­du, zves­tujem oprav­divo. 20 Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa pri­blížte, utečen­ci z po­hanov. Ne­vedomí sú, ktorí nosia svoje drevené mod­ly, i tí, čo sa mod­lia k bohu, ktorý ne­môže po­môcť.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

19 Nehovorím niek­de v ú­kryte, na tmavom mies­te zeme; ne­povedal som semenu Jakobov­mu: Hľadaj­te ma na pus­tine! Ja Hos­podin hovorím spraved­livosť, zves­tujem to, čo je pravé.

Evanjelický

19 Nehovoril som v skrytos­ti na tem­nom mies­te zeme. Jákobov­mu po­tom­stvu som ne­povedal: Hľadaj­te ma v práz­dnote! Ja, Hos­podin, hovorím prav­du, zves­tujem oprav­divo.

Ekumenický

19 Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Ne­povedal som Jákobov­mu po­tom­stvu: Hľadaj­te ma v pustých zákutiach. Ja som Hos­podin. Hovorím, čo je správ­ne, oznamujem, čo je prav­divé.

Bible21

19 Ne­mlu­vil jsem pře­ce skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jáko­bovým potomkům: „Hledejte mě v prázdnotě!“ Já jsem Hos­po­din, já mluvím prav­dua říkám, co je po­ctivé.