EvanjelickýIzaiáš45,18

Izaiáš 45:18

Tak­to vraví Hos­podin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvár­nil zem a ustanovil ju, On ju založil; - ne­stvoril ju na to, aby os­tala pus­tou, ale pri­pravil ju na bývanie: Ja som Hos­podin, a nieto iného.


Verš v kontexte

17 Iz­rael bude za­chránený Hos­podinom, večnou spásou. Ne­vyj­de na han­bu ani na po­smech na večné veky. 18 Tak­to vraví Hos­podin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvár­nil zem a ustanovil ju, On ju založil; - ne­stvoril ju na to, aby os­tala pus­tou, ale pri­pravil ju na bývanie: Ja som Hos­podin, a nieto iného. 19 Nehovoril som v skrytos­ti na tem­nom mies­te zeme. Jákobov­mu po­tom­stvu som ne­povedal: Hľadaj­te ma v práz­dnote! Ja, Hos­podin, hovorím prav­du, zves­tujem oprav­divo.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, stvoriteľ nebies, a on je Bôh, tvor­ca zeme a jej učiniteľ; on ju po­stavil tak, aby stála; ne­stvoril jej prázd­nej; utvoril ju na­to, aby sa bývalo na nej. Ja Hos­podin, a niet viacej.

Evanjelický

18 Tak­to vraví Hos­podin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvár­nil zem a ustanovil ju, On ju založil; - ne­stvoril ju na to, aby os­tala pus­tou, ale pri­pravil ju na bývanie: Ja som Hos­podin, a nieto iného.

Ekumenický

18 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, stvoriteľ nebies: On je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upev­nil. Ne­stvoril ju pus­tú, ale na bývanie ju utvoril. Ja som Hos­podin a iného niet.

Bible21

18 Nuže, toto praví stvoři­tel ne­be, Hospodin, ten Bůh, který zfor­moval zemi, který ji uči­nil a upevnil, který ji ne­stvořil, aby prázdná zůstala, ale k byd­lení ji zformoval: Já jsem Hos­po­di­na žádný jiný není.