EvanjelickýIzaiáš44,9

Izaiáš 44:9

Všet­ci tvor­covia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič ne­osožia. Ich sved­kovia nič ne­vidia a nebadajú, že by sa mali han­biť.


Verš v kontexte

8 Neľakaj­te sa a nedes­te! Či som ti to dáv­no ne­oh­lásil a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami, či jes­tvuje Boh ok­rem mňa. Niet inej Skaly; ja ne­viem o nej. 9 Všet­ci tvor­covia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič ne­osožia. Ich sved­kovia nič ne­vidia a nebadajú, že by sa mali han­biť. 10 Kto for­moval boha alebo ulial mod­lu na to, aby ne­osožila?

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

9 Tí, ktorí for­mujú rytiny, sú már­nosťou všet­ci, koľko ich je; ich naj­milejšie mod­ly nič neprospejú, a oni sami sú si sved­kami toho: ne­vidia ani ne­vedia ničoho, aby sa han­bili.

Evanjelický

9 Všet­ci tvor­covia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič ne­osožia. Ich sved­kovia nič ne­vidia a nebadajú, že by sa mali han­biť.

Ekumenický

9 Všet­ci tvor­covia modiel sú ničom­níci a to, v čom majú záľubu, nič ne­osoží. Ich sved­kovia nič ne­vidia ani ne­tušia, že by sa mali han­biť.

Bible21

9 Výrob­ci mo­del jsou zce­la nicotní, to, co ob­divují, jim nemůže pomoci. Sami sobě sto­jí za svědky, při­tom nic ne­vi­día nic ne­vědí, aby se aspoň stydě­li!