EvanjelickýIzaiáš44,24

Izaiáš 44:24

Tak­to vraví Hos­podin, tvoj Vy­kupiteľ, a ten ktorý ťa for­moval od života mat­ky: Ja, Hos­podin, činím všet­ko, nebesá od­víjam cel­kom sám, sám od seba rozp­res­tieram zem.


Verš v kontexte

23 Plesaj­te, nebesá, lebo Hos­podin to učinil, jasaj­te, hl­biny zeme! Pre­puk­nite v plesanie, vr­chy, les i všet­ky stromy v ňom, lebo Hos­podin vy­kúpil Jákoba a os­lávil sa v Iz­raeli. 24 Tak­to vraví Hos­podin, tvoj Vy­kupiteľ, a ten ktorý ťa for­moval od života mat­ky: Ja, Hos­podin, činím všet­ko, nebesá od­víjam cel­kom sám, sám od seba rozp­res­tieram zem. 25 Znamenia tárajov ruším a vešt­cov mením na bláz­nov; za­vraciam múd­rych a ich po­znanie robím nerozum­ným.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života mat­ky: Ja Hos­podin činím všet­ko: sám rozp­res­tieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlast­nej moci;

Evanjelický

24 Tak­to vraví Hos­podin, tvoj Vy­kupiteľ, a ten ktorý ťa for­moval od života mat­ky: Ja, Hos­podin, činím všet­ko, nebesá od­víjam cel­kom sám, sám od seba rozp­res­tieram zem.

Ekumenický

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od mat­kin­ho lona. Ja, Hos­podin, tvorím všet­ko, ja sám rozťahujem nebesá a rozp­res­tieram zem. Kto mi po­máha?

Bible21

24 Toto praví Hos­po­din, který tě vykoupil, který tě v lůnu zformoval: Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roz­tahuje nebesa, který překlenuje zemi zce­la sám,