EvanjelickýIzaiáš44,22

Izaiáš 44:22

Zo­triem tvoje prie­stup­ky sťa ob­lak a tvoje hriechy ako mračno. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil!


Verš v kontexte

21 Roz­pomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Iz­rael, veď si môj sluha! Ja som ťa sfor­moval, si mojím sluhom, Iz­rael, ne­pad­neš u mňa do za­bud­nutia. 22 Zo­triem tvoje prie­stup­ky sťa ob­lak a tvoje hriechy ako mračno. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil! 23 Plesaj­te, nebesá, lebo Hos­podin to učinil, jasaj­te, hl­biny zeme! Pre­puk­nite v plesanie, vr­chy, les i všet­ky stromy v ňom, lebo Hos­podin vy­kúpil Jákoba a os­lávil sa v Iz­raeli.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

22 Za­hladím tvoje pre­stúpenia ako hus­tý oblak a jako mrákavu tvoje hriechy. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil!

Evanjelický

22 Zo­triem tvoje prie­stup­ky sťa ob­lak a tvoje hriechy ako mračno. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil!

Ekumenický

22 Zo­triem tvoje zločiny ako ob­lak a ako mrak tvoje pre­vinenia. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil.

Bible21

22 Jak ob­lak za­ženu viny tvé, tvé hří­chy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět – vž­dyť jsem tě vy­kou­pil.