EvanjelickýIzaiáš44,21

Izaiáš 44:21

Roz­pomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Iz­rael, veď si môj sluha! Ja som ťa sfor­moval, si mojím sluhom, Iz­rael, ne­pad­neš u mňa do za­bud­nutia.


Verš v kontexte

20 Kto sa snaží za már­nosťou, býva sklamaný: srd­ce ho zvedie; nezach­ráni si život, ani ne­povie: To, čo mám v pravici, je klam. 21 Roz­pomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Iz­rael, veď si môj sluha! Ja som ťa sfor­moval, si mojím sluhom, Iz­rael, ne­pad­neš u mňa do za­bud­nutia. 22 Zo­triem tvoje prie­stup­ky sťa ob­lak a tvoje hriechy ako mračno. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

21 Pamätaj na to, Jakobe, a Iz­raelu, lebo ty si môj služob­ník! Utvoril som ťa; ty si môj služob­ník. Ó, Iz­raelu; nebudeš u mňa za­bud­nutý!

Evanjelický

21 Roz­pomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Iz­rael, veď si môj sluha! Ja som ťa sfor­moval, si mojím sluhom, Iz­rael, ne­pad­neš u mňa do za­bud­nutia.

Ekumenický

21 Jákob, spomeň si na tieto veci, Iz­rael, veď ty si môj služob­ník. Utvoril som ťa, si mojím služob­níkom, Iz­rael, nezabud­nem na teba.

Bible21

21 Pa­ma­tuj na to, Jákobe, pamatuj, Iz­rae­li, že jsi můj služebník. Já jsem tě vy­tvořil, jsi můj služebník, nezapomenu, Iz­rae­li, na te­be.