EvanjelickýIzaiáš41,9

Izaiáš 41:9

ktorého som uchopil na kon­ci zeme a po­volal od jej hraníc, tebe som po­vedal: Ty si môj sluha, vy­volil som si ťa a neza­vr­hol;


Verš v kontexte

8 Ty však, sluha môj Iz­rael, Jákob, ktorého som vy­volil, po­tom­stvo môj­ho obľúben­ca Ab­raháma, 9 ktorého som uchopil na kon­ci zeme a po­volal od jej hraníc, tebe som po­vedal: Ty si môj sluha, vy­volil som si ťa a neza­vr­hol; 10 neboj sa, lebo ja som s tebou, ne­pozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Po­sil­ním ťa a po­môžem ti, i podop­riem ťa svojou spásonos­nou pravicou.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

9 ty, ktorého som pojal za ruku od končín zeme a po­volal som ťa od jej najďaľších kútov a po­vedal som ti: Môj služob­ník si ty, vy­volil som ťa a neza­vr­hol som ťa!

Evanjelický

9 ktorého som uchopil na kon­ci zeme a po­volal od jej hraníc, tebe som po­vedal: Ty si môj sluha, vy­volil som si ťa a neza­vr­hol;

Ekumenický

9 ktorého som pri­viedol z končín zeme, teba som po­volal z najvzdialenejších končín a po­vedal som ti: Ty si môj služob­ník, teba som si vy­volil a neza­vr­hol.

Bible21

9 Od končin země jsem tě vychvátil, povolal jsem tě z krajů nejza­zšíchse slovy: „Jsi můj služebník, neodmítl jsem tě, ale vyvolil.“