EvanjelickýIzaiáš41,8

Izaiáš 41:8

Ty však, sluha môj Iz­rael, Jákob, ktorého som vy­volil, po­tom­stvo môj­ho obľúben­ca Ab­raháma,


Verš v kontexte

7 Kováč po­silňuje zlat­níka, a ten, čo kladivom uhládza, toho, kto bije na nákovu; o letovaní vraví: Dob­ré je to! Upevňuje to klin­cami, aby sa nek­látilo. 8 Ty však, sluha môj Iz­rael, Jákob, ktorého som vy­volil, po­tom­stvo môj­ho obľúben­ca Ab­raháma, 9 ktorého som uchopil na kon­ci zeme a po­volal od jej hraníc, tebe som po­vedal: Ty si môj sluha, vy­volil som si ťa a neza­vr­hol;

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale ty, Iz­raelu, môj služob­níku, Jakobe, ktorého som vy­volil semä Ab­raháma, môj­ho priateľa

Evanjelický

8 Ty však, sluha môj Iz­rael, Jákob, ktorého som vy­volil, po­tom­stvo môj­ho obľúben­ca Ab­raháma,

Ekumenický

8 Ty však, Iz­rael, môj služob­ník, Jákob, ktorého som si vy­volil, po­tom­stvo Ab­raháma, môj­ho miláčika,

Bible21

8 Ty však, Iz­rae­li, jsi můj služebník, tebe, Jáko­be, jsem si vy­vo­lil – jsi símě Abraha­ma, mého pří­te­le!