EvanjelickýIzaiáš41,4

Izaiáš 41:4

Kto to spôsobuje a koná? Ten, čo od počiat­ku po­voláva po­kolenia. Ja, Hos­podin, som pr­vý, aj s po­sled­nými som ešte ja.


Verš v kontexte

3 Prena­sleduje ich, bez­pečne tiah­ne vpred, sot­va sa nohami dot­kne chod­níka. 4 Kto to spôsobuje a koná? Ten, čo od počiat­ku po­voláva po­kolenia. Ja, Hos­podin, som pr­vý, aj s po­sled­nými som ešte ja. 5 Os­trovy to videli a zhrozili sa, okraje zeme sa trasú. Pri­bližujú sa a pri­chádzajú.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

4 Kto to vykonal a učinil? Ten, ktorý po­voláva po­kolenia od počiat­ku, ja Hos­podin pr­vý a s budúcimi ten is­tý.

Evanjelický

4 Kto to spôsobuje a koná? Ten, čo od počiat­ku po­voláva po­kolenia. Ja, Hos­podin, som pr­vý, aj s po­sled­nými som ešte ja.

Ekumenický

4 Kto to vy­konal a spôsobil? Ten, čo od začiat­ku po­voláva po­kolenia, ja, Hos­podin, som pr­vý a budem aj s poslednými — ja som to!

Bible21

4 Kdo to způso­bil a učinil? Kdo od počátku vo­lá lid­ská pokolení? Já Hos­po­din, ten první, já budu ten­týž i na kon­ci!