EvanjelickýIzaiáš41,10

Izaiáš 41:10

neboj sa, lebo ja som s tebou, ne­pozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Po­sil­ním ťa a po­môžem ti, i podop­riem ťa svojou spásonos­nou pravicou.


Verš v kontexte

9 ktorého som uchopil na kon­ci zeme a po­volal od jej hraníc, tebe som po­vedal: Ty si môj sluha, vy­volil som si ťa a neza­vr­hol; 10 neboj sa, lebo ja som s tebou, ne­pozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Po­sil­ním ťa a po­môžem ti, i podop­riem ťa svojou spásonos­nou pravicou. 11 Na han­bu a po­smech vy­j­dú všet­ci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a za­hynú mužovia, ktorí sa sporia s tebou.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

10 Neboj sa, lebo ja som s tebou; ne­ob­zeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Po­sil­ním ťa aj ti po­môžem a podop­riem ťa pravicou svojej spraved­livos­ti.

Evanjelický

10 neboj sa, lebo ja som s tebou, ne­pozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Po­sil­ním ťa a po­môžem ti, i podop­riem ťa svojou spásonos­nou pravicou.

Ekumenický

10 Neboj sa, veď som s tebou, ne­ob­zeraj sa, veď ja som tvoj Boh, po­sil­ním ťa a určite ti po­môžem, veď ťa podopieram spravod­livou pravicou.

Bible21

10 Ne­boj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou sprave­dlivou pravicí.