EvanjelickýIzaiáš29,13

Izaiáš 29:13

Pán riekol: Pre­tože sa mi pri­bližuje ten­to ľud svojimi ús­tami a perami ma ctí, ale jeho srd­ce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len na­učeným ľud­ským príkazom,


Verš v kontexte

12 Ak knihu dajú nie­komu, kto ne­vie čítať, a po­vedia: Prečítaj nám toto! od­povie: Ne­viem čítať. 13 Pán riekol: Pre­tože sa mi pri­bližuje ten­to ľud svojimi ús­tami a perami ma ctí, ale jeho srd­ce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len na­učeným ľud­ským príkazom, 14 pre­to, hľa, aj naďalej budem za­ob­chádzať s tým­to ľudom podiv­ne a pred­iv­ne; za­hynie múd­rosť múd­rych a skryje sa roz­um­nosť jeho roz­um­ných.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

13 A tak povedal Pán: Pre­tože sa blíži ten­to ľud svojimi ús­tami a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srd­ce vzdialil odo mňa, a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je na­učeným pri­kázaním ľudí,

Evanjelický

13 Pán riekol: Pre­tože sa mi pri­bližuje ten­to ľud svojimi ús­tami a perami ma ctí, ale jeho srd­ce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len na­učeným ľud­ským príkazom,

Ekumenický

13 Pán po­vedal: Pre­tože sa mi ten­to ľud chce stať blíz­kym iba svojimi ús­tami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srd­ce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je na­učeným ľud­ským príkazom,

Bible21

13 Pro­to Pán praví: Tento lid se ke mně při­bližuje ústya ctí mne svý­mi rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic vícnež naučené lid­ské příka­zy.