EvanjelickýIzaiáš24,1

Izaiáš 24:1

Aj­hľa, Hos­podin spus­toší zem a vy­plieni ju; roz­vráti jej po­vrch a rozp­týli jej obyvateľov.


Verš v kontexte

1 Aj­hľa, Hos­podin spus­toší zem a vy­plieni ju; roz­vráti jej po­vrch a rozp­týli jej obyvateľov. 2 Po­tom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. 3 Zem bude cel­kom spus­tošená a cel­kom vy­lúpená, lebo Hos­podin vy­riekol toto slovo.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, Hos­podin vy­prázd­ni zem a spus­toší ju, sprev­ráti jej tvár a rozp­týli jej obyvateľov.

Evanjelický

1 Aj­hľa, Hos­podin spus­toší zem a vy­plieni ju; roz­vráti jej po­vrch a rozp­týli jej obyvateľov.

Ekumenický

1 Hľa, Hos­podin robí zem pus­tou a prázd­nou, roz­vracia jej tvár­nosť a rozp­tyľuje jej obyvateľov.

Bible21

1 Hle, Hos­po­din vy­plení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyva­te­le roz­ptýlí.