EvanjelickýIzaiáš23,9

Izaiáš 23:9

Hos­podin moc­nos­tí tak roz­hodol, aby znes­vätil pýchu a zhanobil všet­ku nád­heru všet­kých pop­red­ných na zemi.


Verš v kontexte

8 Kto roz­hodol tak o Týre, roz­dávajúcom ven­ce, ktorého kup­ci boli kniežatami a jeho ob­chod­níci pop­red­nými na zemi? 9 Hos­podin moc­nos­tí tak roz­hodol, aby znes­vätil pýchu a zhanobil všet­ku nád­heru všet­kých pop­red­ných na zemi. 10 Pre­kroč svoju krajinu ako Níl, dcéra Taršíš, prí­stavu už niet!

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin Zá­stupov to usúdil vo s­vojej rade, aby poškvr­nil pýchu každej krásy, aby po­tupil všet­kých sláv­nych zeme.

Evanjelický

9 Hos­podin moc­nos­tí tak roz­hodol, aby znes­vätil pýchu a zhanobil všet­ku nád­heru všet­kých pop­red­ných na zemi.

Ekumenický

9 Roz­hodol to Hos­podin zá­stupov, aby po­koril pýchu a všet­ku nád­heru a po­hr­dol všet­kými uznávanými zeme.

Bible21

9 Hos­po­din zástupů to rozhodl, aby po­tu­pil všech­nu pyšnou nád­he­rua aby ponížil všech­ny slavné na ze­mi.