EvanjelickýIzaiáš23,2

Izaiáš 23:2

Umĺk­nite, obyvatelia po­brežia, ktoré na­pĺňali sidón­ski kup­ci, keď sa plavili morom,


Verš v kontexte

1 Výrok o Týre. Kvíľte, taršíšs­ke lode, lebo je spus­tošený váš domov. Pri príchode z Cyp­ru im je to zjav­né. 2 Umĺk­nite, obyvatelia po­brežia, ktoré na­pĺňali sidón­ski kup­ci, keď sa plavili morom, 3 veľkými vodami. Vaším dôchod­kom bolo zrno Šíchóru, žat­va to Nílu, a tak sa stalo zis­kom pre národy.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

2 Umĺk­nite, obyvatelia os­trova! Sidon­skí kup­ci, ktorí sa plavili morom, pl­nili ťa bohatstvom.

Evanjelický

2 Umĺk­nite, obyvatelia po­brežia, ktoré na­pĺňali sidón­ski kup­ci, keď sa plavili morom,

Ekumenický

2 Zmĺk­nite, obyvatelia po­brežia, sidon­skí kup­ci, more­plav­ci, ktorí ťa na­pĺňali.

Bible21

2 Zmlkně­te, obyva­te­lé pobřeží, vy, kup­ci sidonští, kteří jste z ná­mořnictví zbo­hat­li!